User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Điểm - số điểm mà giá đã vượt qua (chênh lệch giữa giá Mở và giá đóng).

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2022-12-04 07:25:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 003.60

16 999.70

-390

2022-12-04 07:23:39

ĐẶT

Trending (MA)

60

16 999.40

17 001.50

-210

2022-12-04 07:22:54

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 000.10

17 000.80

-70

2022-12-04 07:18:34

GỌI

Trending (MA)

60

16 998.50

16 999.00

50

2022-12-04 07:17:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

16 996.30

16 998.50

-220

2022-12-04 07:17:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

16 994.90

16 996.50

-160

2022-12-04 07:06:04

GỌI

Trending (MA)

60

16 991.80

16 989.20

-260

2022-12-04 07:04:24

ĐẶT

Trending (MA)

60

16 991.60

16 990.20

140

2022-12-04 07:03:34

GỌI

Trending (MA)

60

16 993.00

16 990.80

-220

2022-12-04 07:02:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

16 990.80

16 992.90

-210

2022-12-04 07:02:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

16 991.80

16 992.90

-110

2022-12-04 07:00:49

GỌI

Trending (MA)

60

16 993.50

16 991.80

-170

2022-12-04 07:00:04

GỌI

Trending (MA)

60

16 993.70

16 993.50

-20

2022-12-04 06:53:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 004.10

16 999.30

-480

2022-12-04 06:48:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 011.20

17 011.30

-10

2022-12-04 06:48:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 011.00

17 011.20

-20

2022-12-04 06:44:49

GỌI

Trending (MA)

60

17 000.90

17 008.90

800

2022-12-04 06:44:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 000.60

17 002.40

180

2022-12-04 06:39:34

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 002.10

17 001.40

70

2022-12-04 06:38:49

GỌI

Trending (MA)

60

17 003.80

17 000.00

-380

2022-12-04 06:38:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 007.90

17 004.00

-390

2022-12-04 06:33:54

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 016.70

17 013.30

340

2022-12-04 06:31:49

GỌI

Trending (MA)

60

17 021.10

17 023.80

270

2022-12-04 06:31:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 021.20

17 022.20

100

2022-12-04 06:28:54

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 021.10

17 017.20

390

2022-12-04 06:28:09

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 023.90

17 021.10

280

2022-12-04 06:26:49

GỌI

Trending (MA)

60

17 023.90

17 023.90

0

2022-12-04 06:26:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 023.90

17 024.00

10

2022-12-04 06:23:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 025.00

17 022.20

280

2022-12-04 06:23:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 028.00

17 024.90

310

2022-12-04 06:18:49

GỌI

Trending (MA)

60

17 025.50

17 029.90

440

2022-12-04 06:18:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 019.50

17 026.80

730

2022-12-04 06:14:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 021.60

17 017.80

380

2022-12-04 06:14:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 017.30

17 021.60

-430

2022-12-04 06:10:54

GỌI

Trending (MA)

60

17 017.30

17 023.00

570

2022-12-04 06:10:09

GỌI

Trending (MA)

60

17 013.90

17 019.90

600

2022-12-04 06:05:59

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 020.10

17 016.80

330

2022-12-04 06:05:14

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 023.80

17 020.10

370

2022-12-04 06:00:49

GỌI

Trending (MA)

60

17 017.70

17 030.60

1290

2022-12-04 06:00:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 010.20

17 018.30

810

2022-12-04 05:57:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 012.50

17 008.80

-370

2022-12-04 05:55:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 011.60

17 012.60

-100

2022-12-04 05:55:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 012.80

17 011.70

110

2022-12-04 05:52:49

GỌI

Trending (MA)

60

17 010.90

17 011.60

70

2022-12-04 05:52:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 010.00

17 010.80

80

2022-12-04 05:50:59

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 008.10

17 009.40

-130

2022-12-04 05:46:49

GỌI

Trending (MA)

60

17 008.10

17 008.90

80

2022-12-04 05:46:04

GỌI

Trending (MA)

60

17 008.00

17 009.60

160

2022-12-04 05:41:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 018.00

17 003.40

1460

2022-12-04 05:41:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

17 018.10

17 019.00

-90

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch