User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2023-12-05 19:15:50

PUT

Trending (MA)

60

43 789.80

43 729.00

6080

2023-12-05 19:15:05

PUT

Trending (MA)

60

43 808.30

43 790.60

1770

2023-12-05 19:11:10

PUT

Trending (MA)

60

43 770.00

43 813.70

-4370

2023-12-05 19:07:35

CALL

Trending (MA)

60

43 732.70

43 767.10

3440

2023-12-05 19:06:50

PUT

Trending (MA)

60

43 739.90

43 749.70

-980

2023-12-05 19:06:05

PUT

Trending (MA)

60

43 693.20

43 749.80

-5660

2023-12-05 19:03:30

CALL

Trending (MA)

60

43 702.10

43 734.20

3210

2023-12-05 18:58:50

PUT

Trending (MA)

60

43 727.20

43 727.10

10

2023-12-05 18:58:05

PUT

Trending (MA)

60

43 827.80

43 733.80

9400

2023-12-05 18:57:15

PUT

Trending (MA)

60

43 811.50

43 829.10

-1760

2023-12-05 18:53:55

CALL

Trending (MA)

60

43 755.30

43 805.70

5040

2023-12-05 18:53:10

CALL

Trending (MA)

60

43 730.10

43 761.50

3140

2023-12-05 18:52:25

CALL

Trending (MA)

60

43 744.50

43 769.10

2460

2023-12-05 18:50:05

CALL

Trending (MA)

60

43 743.60

43 690.50

-5310

2023-12-05 18:44:55

PUT

Trending (MA)

60

43 918.10

43 768.80

14930

2023-12-05 18:32:29

CALL

Trending (MA)

60

43 608.80

43 653.90

4510

2023-12-05 18:31:29

PUT

Trending (MA)

60

43 573.20

43 608.80

-3560

2023-12-05 18:30:44

PUT

Trending (MA)

60

43 555.00

43 579.10

-2410

2023-12-05 18:29:59

CALL

Trending (MA)

60

43 634.00

43 572.60

-6140

2023-12-05 18:26:34

PUT

Trending (MA)

60

43 613.10

43 582.50

3060

2023-12-05 18:25:49

CALL

Trending (MA)

60

43 644.00

43 649.90

590

2023-12-05 18:25:04

CALL

Trending (MA)

60

43 674.10

43 623.20

-5090

2023-12-05 18:23:49

PUT

Trending (MA)

60

43 604.90

43 685.40

-8050

2023-12-05 18:23:04

PUT

Trending (MA)

60

43 621.30

43 671.60

-5030

2023-12-05 18:20:49

CALL

Trending (MA)

60

43 677.60

43 714.00

3640

2023-12-05 18:20:04

CALL

Trending (MA)

60

43 643.80

43 663.30

1950

2023-12-05 18:17:49

PUT

Trending (MA)

60

43 635.80

43 575.90

5990

2023-12-05 18:17:04

PUT

Trending (MA)

60

43 626.10

43 595.60

3050

2023-12-05 18:16:19

PUT

Trending (MA)

60

43 600.00

43 622.30

-2230

2023-12-05 18:05:00

PUT

Trending (MA)

60

43 373.40

43 373.40

-0

2023-12-05 18:03:28

PUT

Trending (MA)

60

43 373.40

43 373.40

-0

2023-12-05 18:01:52

PUT

Trending (MA)

60

43 379.50

43 373.40

610

2023-12-05 18:01:04

PUT

Trending (MA)

60

43 382.70

43 373.40

930

2023-12-05 17:58:59

CALL

Trending (MA)

60

43 411.30

43 390.60

-2070

2023-12-05 17:58:14

CALL

Trending (MA)

60

43 392.60

43 390.00

-260

2023-12-05 17:53:54

PUT

Trending (MA)

60

43 441.40

43 515.50

-7410

2023-12-05 17:51:34

CALL

Trending (MA)

60

43 462.60

43 550.90

8830

2023-12-05 17:50:49

PUT

Trending (MA)

60

43 426.40

43 516.50

-9010

2023-12-05 17:50:04

PUT

Trending (MA)

60

43 375.00

43 446.60

-7160

2023-12-05 17:45:49

CALL

Trending (MA)

60

43 344.70

43 356.20

1150

2023-12-05 17:45:04

CALL

Trending (MA)

60

43 326.00

43 347.90

2190

2023-12-05 17:43:34

PUT

Trending (MA)

60

43 358.50

43 290.80

6770

2023-12-05 17:42:49

CALL

Trending (MA)

60

43 386.90

43 270.90

-11600

2023-12-05 17:42:04

CALL

Trending (MA)

60

43 442.00

43 364.20

-7780

2023-12-05 17:40:49

PUT

Trending (MA)

60

43 369.60

43 472.00

-10240

2023-12-05 17:40:04

PUT

Trending (MA)

60

43 481.30

43 386.00

9530

2023-12-05 17:38:49

CALL

Trending (MA)

60

43 560.60

43 497.70

-6290

2023-12-05 17:38:04

CALL

Trending (MA)

60

43 541.30

43 575.90

3460

2023-12-05 17:35:49

PUT

Trending (MA)

60

43 475.00

43 526.70

-5170

2023-12-05 17:35:04

PUT

Trending (MA)

60

43 602.00

43 469.00

13300

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย