User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2022-12-04 09:27:50

PUT

Trending (MA)

60

17 020.20

17 015.90

430

2022-12-04 09:27:05

PUT

Trending (MA)

60

17 021.40

17 018.80

260

2022-12-04 09:23:50

CALL

Trending (MA)

60

17 015.40

17 020.10

470

2022-12-04 09:23:05

CALL

Trending (MA)

60

17 015.40

17 015.90

50

2022-12-04 09:21:20

PUT

Trending (MA)

60

17 015.40

17 014.00

140

2022-12-04 09:20:35

CALL

Trending (MA)

60

17 016.20

17 015.30

-90

2022-12-04 09:19:50

PUT

Trending (MA)

60

17 015.70

17 016.10

-40

2022-12-04 09:19:05

PUT

Trending (MA)

60

17 013.40

17 018.70

-530

2022-12-04 09:16:50

CALL

Trending (MA)

60

17 014.90

17 017.40

250

2022-12-04 09:16:05

CALL

Trending (MA)

60

17 011.60

17 015.40

380

2022-12-04 09:15:00

PUT

Trending (MA)

60

17 009.10

17 011.70

-260

2022-12-04 09:13:50

CALL

Trending (MA)

60

17 013.00

17 012.00

-100

2022-12-04 09:13:05

CALL

Trending (MA)

60

17 013.60

17 012.40

-120

2022-12-04 09:11:30

PUT

Trending (MA)

60

17 014.00

17 012.10

190

2022-12-04 09:10:40

PUT

Trending (MA)

60

17 010.30

17 013.50

-320

2022-12-04 09:07:05

PUT

Trending (MA)

60

17 010.10

17 011.90

-180

2022-12-04 09:05:35

CALL

Trending (MA)

60

17 011.70

17 010.10

-160

2022-12-04 09:04:50

PUT

Trending (MA)

60

17 009.20

17 011.60

-240

2022-12-04 09:04:05

PUT

Trending (MA)

60

17 009.00

17 010.20

-120

2022-12-04 09:01:40

CALL

Trending (MA)

60

17 008.40

17 008.90

50

2022-12-04 08:58:50

PUT

Trending (MA)

60

17 007.00

17 007.00

0

2022-12-04 08:58:05

PUT

Trending (MA)

60

17 014.80

17 007.00

780

2022-12-04 08:55:35

CALL

Trending (MA)

60

17 012.70

17 014.10

140

2022-12-04 08:54:50

PUT

Trending (MA)

60

17 006.20

17 017.00

-1080

2022-12-04 08:54:05

PUT

Trending (MA)

60

17 006.80

17 011.70

-490

2022-12-04 08:51:50

CALL

Trending (MA)

60

17 006.80

17 007.40

60

2022-12-04 08:51:05

CALL

Trending (MA)

60

17 007.30

17 006.80

-50

2022-12-04 08:48:35

PUT

Trending (MA)

60

17 005.20

17 004.40

80

2022-12-04 08:47:50

CALL

Trending (MA)

60

17 004.60

17 005.20

60

2022-12-04 08:47:05

CALL

Trending (MA)

60

17 006.00

17 004.60

-140

2022-12-04 08:45:50

PUT

Trending (MA)

60

17 006.00

17 005.90

10

2022-12-04 08:45:05

PUT

Trending (MA)

60

17 004.20

17 005.90

-170

2022-12-04 08:43:50

CALL

Trending (MA)

60

17 008.70

17 004.30

-440

2022-12-04 08:43:05

CALL

Trending (MA)

60

17 005.40

17 008.60

320

2022-12-04 08:40:05

CALL

Trending (MA)

60

17 007.40

17 004.20

-320

2022-12-04 08:35:50

PUT

Trending (MA)

60

17 013.00

17 011.10

190

2022-12-04 08:35:05

PUT

Trending (MA)

60

17 015.50

17 011.10

440

2022-12-04 08:29:50

CALL

Trending (MA)

60

17 007.90

17 011.70

380

2022-12-04 08:29:05

CALL

Trending (MA)

60

17 006.10

17 009.30

320

2022-12-04 08:25:35

PUT

Trending (MA)

60

17 011.10

17 012.50

-140

2022-12-04 08:24:50

CALL

Trending (MA)

60

17 015.30

17 010.50

-480

2022-12-04 08:24:05

CALL

Trending (MA)

60

17 018.50

17 014.20

-430

2022-12-04 08:22:50

PUT

Trending (MA)

60

17 013.30

17 014.70

-140

2022-12-04 08:22:05

PUT

Trending (MA)

60

17 015.50

17 014.90

60

2022-12-04 08:18:55

CALL

Trending (MA)

60

16 991.50

17 016.70

2520

2022-12-04 08:18:10

CALL

Trending (MA)

60

16 978.40

16 993.40

1500

2022-12-04 08:11:55

PUT

Trending (MA)

60

16 986.50

16 983.90

260

2022-12-04 08:08:35

CALL

Trending (MA)

60

16 986.70

16 988.30

160

2022-12-04 08:03:35

CALL

Trending (MA)

60

16 990.80

16 988.70

-210

2022-12-04 08:02:50

PUT

Trending (MA)

60

16 990.90

16 989.00

190

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย