User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2024-05-23 03:53:58

CALL

Trending (MA)

60

69 410.50

69 410.50

0

2024-05-23 03:53:13

CALL

Trending (MA)

60

69 398.20

69 414.00

1580

2024-05-23 03:51:48

PUT

Trending (MA)

60

69 396.70

69 393.90

280

2024-05-23 03:51:03

PUT

Trending (MA)

60

69 393.10

69 388.40

470

2024-05-23 03:47:52

CALL

Trending (MA)

60

69 348.10

69 424.10

7600

2024-05-23 03:46:00

CALL

Trending (MA)

60

69 348.10

69 348.00

-10

2024-05-23 03:39:59

PUT

Trending (MA)

60

69 388.00

69 361.40

2660

2024-05-23 03:38:34

CALL

Trending (MA)

60

69 415.70

69 418.40

270

2024-05-23 03:37:49

CALL

Trending (MA)

60

69 420.60

69 416.30

-430

2024-05-23 03:31:44

PUT

Trending (MA)

60

69 425.60

69 424.60

100

2024-05-23 03:30:59

CALL

Trending (MA)

60

69 445.00

69 424.70

-2030

2024-05-23 03:30:14

CALL

Trending (MA)

60

69 470.20

69 429.80

-4040

2024-05-23 03:23:02

PUT

Trending (MA)

60

69 490.60

69 490.60

-0

2024-05-23 03:19:48

CALL

Trending (MA)

60

69 484.40

69 506.20

2180

2024-05-23 03:19:03

CALL

Trending (MA)

60

69 493.60

69 473.40

-2020

2024-05-23 03:14:48

PUT

Trending (MA)

60

69 501.30

69 446.70

5460

2024-05-23 03:14:03

PUT

Trending (MA)

60

69 495.60

69 498.40

-280

2024-05-23 03:11:48

CALL

Trending (MA)

60

69 488.60

69 517.40

2880

2024-05-23 03:11:02

CALL

Trending (MA)

60

69 489.60

69 486.10

-350

2024-05-23 03:08:07

CALL

Trending (MA)

60

69 514.00

69 481.90

-3210

2024-05-23 03:06:47

PUT

Trending (MA)

60

69 505.20

69 498.00

720

2024-05-23 03:06:02

PUT

Trending (MA)

60

69 498.10

69 508.30

-1020

2024-05-23 03:03:47

CALL

Trending (MA)

60

69 496.10

69 518.50

2240

2024-05-23 03:03:02

CALL

Trending (MA)

60

69 506.90

69 507.00

10

2024-05-23 03:01:17

PUT

Trending (MA)

60

69 481.40

69 467.70

1370

2024-05-23 03:00:32

CALL

Trending (MA)

60

69 519.90

69 471.20

-4870

2024-05-23 02:59:47

PUT

Trending (MA)

60

69 527.00

69 524.70

230

2024-05-23 02:59:02

PUT

Trending (MA)

60

69 507.50

69 518.70

-1120

2024-05-23 02:52:47

CALL

Trending (MA)

60

69 456.30

69 470.50

1420

2024-05-23 02:48:53

PUT

Trending (MA)

60

69 528.70

69 465.70

6300

2024-05-23 02:48:07

PUT

Trending (MA)

60

69 520.40

69 520.10

30

2024-05-23 02:46:48

CALL

Trending (MA)

60

69 524.50

69 529.70

520

2024-05-23 02:46:05

CALL

Trending (MA)

60

69 515.80

69 533.40

1760

2024-05-23 02:44:04

CALL

Trending (MA)

60

69 509.30

69 488.00

-2130

2024-05-23 02:41:43

PUT

Trending (MA)

60

69 500.10

69 515.80

-1570

2024-05-23 02:34:50

CALL

Trending (MA)

60

69 486.20

69 526.10

3990

2024-05-23 02:34:05

CALL

Trending (MA)

60

69 495.40

69 481.10

-1430

2024-05-23 02:31:50

PUT

Trending (MA)

60

69 486.40

69 470.10

1630

2024-05-23 02:30:55

CALL

Trending (MA)

60

69 505.30

69 484.80

-2050

2024-05-23 02:30:10

CALL

Trending (MA)

60

69 529.80

69 500.00

-2980

2024-05-23 02:25:09

CALL

Trending (MA)

60

69 571.70

69 567.70

-400

2024-05-23 02:23:54

CALL

Trending (MA)

60

69 566.20

69 574.20

800

2024-05-23 02:22:49

PUT

Trending (MA)

60

69 570.80

69 565.70

510

2024-05-23 02:22:04

PUT

Trending (MA)

60

69 565.30

69 569.00

-370

2024-05-23 02:20:49

CALL

Trending (MA)

60

69 570.10

69 565.30

-480

2024-05-23 02:20:04

CALL

Trending (MA)

60

69 571.50

69 570.20

-130

2024-05-23 02:18:59

PUT

Trending (MA)

60

69 563.00

69 571.60

-860

2024-05-23 02:18:14

PUT

Trending (MA)

60

69 578.80

69 563.10

1570

2024-05-23 02:17:29

CALL

Trending (MA)

60

69 567.70

69 574.10

640

2024-05-23 02:16:44

CALL

Trending (MA)

60

69 593.20

69 580.40

-1280

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย