User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Điểm - số điểm mà giá đã vượt qua (chênh lệch giữa giá Mở và giá đóng).

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2022-10-07 09:25:47

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 991.30

19 980.90

1040

2022-10-07 09:25:02

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 997.20

19 985.70

1150

2022-10-07 09:22:17

GỌI

Trending (MA)

60

19 996.00

20 002.40

640

2022-10-07 09:19:47

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 999.10

19 987.00

1210

2022-10-07 09:19:02

ĐẶT

Trending (MA)

60

20 002.20

19 996.30

590

2022-10-07 09:11:22

GỌI

Trending (MA)

60

19 967.20

19 967.20

0

2022-10-07 08:59:13

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 967.20

19 967.10

10

2022-10-07 08:54:59

GỌI

Trending (MA)

60

19 963.80

19 972.10

830

2022-10-07 08:54:14

GỌI

Trending (MA)

60

19 968.20

19 971.60

340

2022-10-07 08:53:29

GỌI

Trending (MA)

60

19 968.50

19 971.50

300

2022-10-07 08:51:19

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 967.60

19 964.10

350

2022-10-07 08:50:34

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 963.20

19 967.10

-390

2022-10-07 08:49:19

GỌI

Trending (MA)

60

19 969.90

19 967.00

-290

2022-10-07 08:43:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 984.60

19 982.10

250

2022-10-07 08:43:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 994.30

19 986.30

800

2022-10-07 08:39:28

GỌI

Trending (MA)

60

19 985.00

20 001.80

1680

2022-10-07 08:37:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 980.00

19 982.50

-250

2022-10-07 08:37:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 987.00

19 971.10

1590

2022-10-07 08:33:18

GỌI

Trending (MA)

60

19 968.40

19 985.80

1740

2022-10-07 08:32:33

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 960.40

19 967.90

-750

2022-10-07 08:31:48

GỌI

Trending (MA)

60

19 961.00

19 960.40

-60

2022-10-07 08:31:03

GỌI

Trending (MA)

60

19 967.10

19 955.60

-1150

2022-10-07 08:25:08

GỌI

Trending (MA)

60

19 977.90

19 967.40

-1050

2022-10-07 08:23:53

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 977.00

19 976.10

90

2022-10-07 08:21:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 970.90

19 984.20

-1330

2022-10-07 08:18:33

GỌI

Trending (MA)

60

19 969.30

19 972.00

270

2022-10-07 08:17:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 951.50

19 970.40

-1890

2022-10-07 08:17:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 949.90

19 964.40

-1450

2022-10-07 08:14:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 944.40

19 950.80

-640

2022-10-07 08:10:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 933.10

19 944.70

-1160

2022-10-07 08:04:18

GỌI

Trending (MA)

60

19 927.30

19 923.90

-340

2022-10-07 08:03:33

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 911.40

19 925.90

-1450

2022-10-07 08:02:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 905.60

19 921.80

-1620

2022-10-07 08:01:53

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 915.90

19 907.30

860

2022-10-07 07:53:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 916.30

19 916.40

-10

2022-10-07 07:52:16

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 926.90

19 916.40

1050

2022-10-07 07:48:47

GỌI

Trending (MA)

60

19 924.90

19 932.50

760

2022-10-07 07:48:01

GỌI

Trending (MA)

60

19 925.00

19 925.50

50

2022-10-07 07:46:16

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 912.40

19 919.70

-730

2022-10-07 07:44:01

GỌI

Trending (MA)

60

19 920.80

19 921.90

110

2022-10-07 07:42:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 918.10

19 924.20

-610

2022-10-07 07:42:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 921.80

19 919.00

280

2022-10-07 07:32:55

GỌI

Trending (MA)

60

19 892.10

19 900.30

820

2022-10-07 07:31:35

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 890.10

19 883.00

710

2022-10-07 07:30:50

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 888.20

19 889.30

-110

2022-10-07 07:29:45

GỌI

Trending (MA)

60

19 892.70

19 890.90

-180

2022-10-07 07:29:00

GỌI

Trending (MA)

60

19 893.50

19 891.60

-190

2022-10-07 07:25:30

ĐẶT

Trending (MA)

60

19 904.40

19 900.00

440

2022-10-07 07:24:45

GỌI

Trending (MA)

60

19 906.60

19 906.60

0

2022-10-07 07:24:00

GỌI

Trending (MA)

60

19 909.90

19 906.00

-390

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch