User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2021-02-27 09:29:13

ĐẶT

Trending (MA)

5

46 623

46 361

262

2021-02-27 09:17:02

GỌI

Trending (MA)

5

46 602

46 579

-24

2021-02-27 08:48:07

ĐẶT

Trending (MA)

5

46 561

46 516

45

2021-02-27 08:37:39

GỌI

Trending (MA)

5

46 660

46 559

-101

2021-02-27 08:11:28

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 148

47 050

98

2021-02-27 08:03:35

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 099

47 124

-25

2021-02-27 07:50:01

GỌI

Trending (MA)

5

47 169

47 084

-85

2021-02-27 07:32:07

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 298

47 089

209

2021-02-27 07:17:01

GỌI

Trending (MA)

5

47 246

47 220

-26

2021-02-27 06:54:12

ĐẶT

Trending (MA)

5

48 020

47 624

396

2021-02-27 06:25:27

GỌI

Trending (MA)

5

47 721

47 679

-42

2021-02-27 06:10:04

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 724

47 618

106

2021-02-27 05:14:05

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 650

47 521

129

2021-02-27 05:06:01

GỌI

Trending (MA)

5

47 898

47 629

-269

2021-02-27 05:00:20

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 676

47 805

-129

2021-02-27 04:42:23

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 654

47 660

-6

2021-02-27 04:37:20

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 689

47 572

117

2021-02-27 04:21:04

GỌI

Trending (MA)

5

47 497

47 636

139

2021-02-27 04:00:10

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 485

47 592

-107

2021-02-27 03:49:42

GỌI

Trending (MA)

5

47 686

47 768

82

2021-02-27 03:44:02

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 554

47 641

-87

2021-02-27 03:33:05

GỌI

Trending (MA)

5

47 807

47 476

-331

2021-02-27 03:25:18

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 466

47 494

-28

2021-02-27 03:06:16

GỌI

Trending (MA)

5

47 375

47 319

-56

2021-02-27 02:40:09

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 650

47 450

200

2021-02-27 02:30:24

GỌI

Trending (MA)

5

47 801

47 836

35

2021-02-27 02:18:07

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 722

47 550

172

2021-02-27 02:09:09

GỌI

Trending (MA)

5

47 745

47 576

-169

2021-02-27 01:53:09

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 794

47 662

132

2021-02-27 01:35:29

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 480

47 751

-271

2021-02-27 01:27:03

GỌI

Trending (MA)

5

47 535

47 330

-205

2021-02-27 01:15:03

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 445

47 369

76

2021-02-27 00:26:01

GỌI

Trending (MA)

5

46 678

46 648

-30

2021-02-27 00:18:03

ĐẶT

Trending (MA)

5

46 526

46 599

-73

2021-02-26 23:56:13

GỌI

Trending (MA)

5

46 410

46 212

-198

2021-02-26 23:42:02

ĐẶT

Trending (MA)

5

46 218

46 179

39

2021-02-26 23:27:04

GỌI

Trending (MA)

5

46 182

46 299

117

2021-02-26 23:22:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

45 894

46 004

-110

2021-02-26 23:06:04

GỌI

Trending (MA)

5

45 764

45 919

155

2021-02-26 22:51:15

ĐẶT

Trending (MA)

5

45 569

45 529

40

2021-02-26 22:40:10

GỌI

Trending (MA)

5

45 873

45 785

-88

2021-02-26 22:35:05

ĐẶT

Trending (MA)

5

45 591

45 744

-153

2021-02-26 22:18:18

GỌI

Trending (MA)

5

45 644

45 673

29

2021-02-26 21:34:02

ĐẶT

Trending (MA)

5

46 558

46 540

18

2021-02-26 21:17:11

GỌI

Trending (MA)

5

46 564

46 396

-168

2021-02-26 20:57:15

ĐẶT

Trending (MA)

5

46 582

46 333

249

2021-02-26 20:39:10

GỌI

Trending (MA)

5

46 388

46 415

27

2021-02-26 20:11:03

ĐẶT

Trending (MA)

5

46 903

46 765

138

2021-02-26 19:49:12

GỌI

Trending (MA)

5

47 003

46 764

-238

2021-02-26 19:30:36

ĐẶT

Trending (MA)

5

47 202

46 906

295

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch