User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Điểm - số điểm mà giá đã vượt qua (chênh lệch giữa giá Mở và giá đóng).

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2024-05-25 10:49:31

GỌI

Trending (MA)

60

69 428.70

69 429.30

60

2024-05-25 10:48:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 350.90

69 431.70

-8080

2024-05-25 10:48:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 369.20

69 389.20

-2000

2024-05-25 10:43:36

GỌI

Trending (MA)

60

69 244.80

69 247.00

220

2024-05-25 10:42:21

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 144.10

69 138.20

590

2024-05-25 10:41:36

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 130.30

69 144.10

-1380

2024-05-25 10:39:46

GỌI

Trending (MA)

60

69 142.90

69 142.80

-10

2024-05-25 10:39:01

GỌI

Trending (MA)

60

69 133.70

69 140.00

630

2024-05-25 10:37:01

GỌI

Trending (MA)

60

69 142.70

69 119.10

-2360

2024-05-25 10:35:26

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 142.90

69 143.00

-10

2024-05-25 10:34:41

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 119.80

69 132.90

-1310

2024-05-25 10:30:56

GỌI

Trending (MA)

60

69 085.90

69 109.00

2310

2024-05-25 10:30:11

GỌI

Trending (MA)

60

69 062.70

69 096.80

3410

2024-05-25 10:24:56

GỌI

Trending (MA)

60

69 125.00

69 084.10

-4090

2024-05-25 10:19:14

GỌI

Trending (MA)

60

69 125.00

69 084.10

-4090

2024-05-25 09:50:13

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 051.20

69 060.60

-940

2024-05-25 09:48:47

GỌI

Trending (MA)

60

69 088.70

69 070.80

-1790

2024-05-25 09:48:02

GỌI

Trending (MA)

60

69 044.10

69 088.60

4450

2024-05-25 09:44:31

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 067.90

69 060.50

740

2024-05-25 09:43:46

GỌI

Trending (MA)

60

69 091.00

69 067.00

-2400

2024-05-25 09:43:01

GỌI

Trending (MA)

60

69 091.20

69 090.10

-110

2024-05-25 09:42:16

GỌI

Trending (MA)

60

69 098.60

69 091.30

-730

2024-05-25 09:41:31

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 069.00

69 093.10

-2410

2024-05-25 09:40:46

GỌI

Trending (MA)

60

69 090.00

69 086.80

-320

2024-05-25 09:40:01

GỌI

Trending (MA)

60

69 099.90

69 081.80

-1810

2024-05-25 09:35:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 131.60

69 116.60

1500

2024-05-25 09:35:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

69 155.50

69 116.70

3880

2024-05-25 09:23:46

GỌI

Trending (MA)

60

69 013.90

69 032.50

1860

2024-05-25 09:23:01

GỌI

Trending (MA)

60

69 015.80

69 011.50

-430

2024-05-25 09:21:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 972.90

69 015.70

-4280

2024-05-25 09:21:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 975.20

68 975.20

-0

2024-05-25 09:18:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 968.50

69 004.80

-3630

2024-05-25 09:15:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 946.00

68 966.10

-2010

2024-05-25 09:11:46

GỌI

Trending (MA)

60

68 947.20

68 945.90

-130

2024-05-25 09:11:01

GỌI

Trending (MA)

60

68 931.40

68 952.90

2150

2024-05-25 09:09:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 923.20

68 931.10

-790

2024-05-25 09:09:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 926.70

68 909.60

1710

2024-05-25 09:04:56

GỌI

Trending (MA)

60

68 882.40

68 915.90

3350

2024-05-25 09:01:01

GỌI

Trending (MA)

60

68 900.60

68 875.60

-2500

2024-05-25 08:59:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 899.60

68 897.20

240

2024-05-25 08:59:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 896.30

68 899.60

-330

2024-05-25 08:57:31

GỌI

Trending (MA)

60

68 910.10

68 901.30

-880

2024-05-25 08:56:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 899.30

68 910.90

-1160

2024-05-25 08:56:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 885.20

68 902.90

-1770

2024-05-25 08:53:46

GỌI

Trending (MA)

60

68 879.90

68 897.00

1710

2024-05-25 08:53:01

GỌI

Trending (MA)

60

68 860.90

68 884.00

2310

2024-05-25 08:46:31

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 897.10

68 872.60

2450

2024-05-25 08:45:31

ĐẶT

Trending (MA)

60

68 906.80

68 897.00

980

2024-05-25 08:44:46

GỌI

Trending (MA)

60

68 918.80

68 922.80

400

2024-05-25 08:44:01

GỌI

Trending (MA)

60

68 925.00

68 909.20

-1580

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch