User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Điểm - số điểm mà giá đã vượt qua (chênh lệch giữa giá Mở và giá đóng).

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2023-10-03 20:51:34

GỌI

Trending (MA)

60

27 359.90

27 360.40

50

2023-10-03 20:50:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 356.90

27 359.10

-220

2023-10-03 20:50:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 349.10

27 358.70

-960

2023-10-03 20:47:49

GỌI

Trending (MA)

60

27 350.00

27 358.80

880

2023-10-03 20:47:04

GỌI

Trending (MA)

60

27 346.60

27 348.20

160

2023-10-03 20:45:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 332.20

27 349.40

-1720

2023-10-03 20:45:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 339.30

27 339.10

20

2023-10-03 20:43:49

GỌI

Trending (MA)

60

27 348.40

27 334.90

-1350

2023-10-03 20:43:04

GỌI

Trending (MA)

60

27 341.90

27 354.60

1270

2023-10-03 20:41:59

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 330.10

27 339.00

-890

2023-10-03 20:40:54

GỌI

Trending (MA)

60

27 330.70

27 335.30

460

2023-10-03 20:40:04

GỌI

Trending (MA)

60

27 335.80

27 330.80

-500

2023-10-03 20:34:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 360.50

27 340.90

1960

2023-10-03 20:34:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 357.30

27 360.80

-350

2023-10-03 20:32:49

GỌI

Trending (MA)

60

27 371.60

27 362.10

-950

2023-10-03 20:32:04

GỌI

Trending (MA)

60

27 357.30

27 376.10

1880

2023-10-03 20:30:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 345.70

27 355.70

-1000

2023-10-03 20:29:34

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 344.20

27 353.90

-970

2023-10-03 20:28:49

GỌI

Trending (MA)

60

27 355.30

27 355.80

50

2023-10-03 20:28:04

GỌI

Trending (MA)

60

27 358.30

27 341.30

-1700

2023-10-03 20:26:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 340.60

27 355.70

-1510

2023-10-03 20:26:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 345.40

27 338.10

730

2023-10-03 20:23:19

GỌI

Trending (MA)

60

27 345.80

27 348.40

260

2023-10-03 20:22:34

GỌI

Trending (MA)

60

27 346.00

27 342.80

-320

2023-10-03 20:21:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 332.60

27 345.60

-1300

2023-10-03 20:21:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 329.50

27 332.60

-310

2023-10-03 20:19:49

GỌI

Trending (MA)

60

27 337.90

27 334.20

-370

2023-10-03 20:19:04

GỌI

Trending (MA)

60

27 343.80

27 343.00

-80

2023-10-03 20:17:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 319.50

27 344.20

-2470

2023-10-03 20:17:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 333.70

27 327.30

640

2023-10-03 20:08:49

GỌI

Trending (MA)

60

27 261.10

27 271.00

990

2023-10-03 20:08:04

GỌI

Trending (MA)

60

27 235.60

27 271.30

3570

2023-10-03 20:02:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 260.00

27 261.20

-120

2023-10-03 20:02:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 280.00

27 257.90

2210

2023-10-03 20:00:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 269.70

27 304.70

-3500

2023-10-03 19:58:54

GỌI

Trending (MA)

60

27 283.80

27 254.60

-2920

2023-10-03 19:57:39

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 256.80

27 261.10

-430

2023-10-03 19:56:49

GỌI

Trending (MA)

60

27 267.40

27 246.00

-2140

2023-10-03 19:56:04

GỌI

Trending (MA)

60

27 261.10

27 257.10

-400

2023-10-03 19:52:03

GỌI

Trending (MA)

60

27 286.80

27 267.30

-1950

2023-10-03 19:49:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 309.00

27 284.50

2450

2023-10-03 19:49:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 316.40

27 305.10

1130

2023-10-03 19:47:48

GỌI

Trending (MA)

60

27 316.30

27 312.40

-390

2023-10-03 19:47:03

GỌI

Trending (MA)

60

27 317.50

27 325.30

780

2023-10-03 19:45:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 295.80

27 304.20

-840

2023-10-03 19:45:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 298.70

27 302.20

-350

2023-10-03 19:43:53

GỌI

Trending (MA)

60

27 314.90

27 300.10

-1480

2023-10-03 19:43:08

GỌI

Trending (MA)

60

27 296.90

27 313.00

1610

2023-10-03 19:41:53

ĐẶT

Trending (MA)

60

27 286.20

27 287.50

-130

2023-10-03 19:40:48

GỌI

Trending (MA)

60

27 296.90

27 295.00

-190

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch