User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2021-08-01 00:10:45

GỌI

Trending (MA)

5

41 495

41 472

-22

2021-07-31 23:49:15

GỌI

Trending (MA)

5

41 827

41 707

-120

2021-07-31 23:35:03

GỌI

Trending (MA)

5

41 865

41 784

-81

2021-07-31 23:07:01

GỌI

Trending (MA)

5

41 889

41 864

-25

2021-07-31 22:59:09

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 853

41 880

-27

2021-07-31 22:51:10

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 825

41 867

-42

2021-07-31 22:03:37

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 733

41 772

-39

2021-07-31 21:27:57

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 671

41 703

-32

2021-07-31 21:03:30

GỌI

Trending (MA)

5

41 602

41 642

41

2021-07-31 20:48:09

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 571

41 554

17

2021-07-31 20:21:08

GỌI

Trending (MA)

5

41 251

41 336

85

2021-07-31 18:54:31

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 396

41 387

9

2021-07-31 18:06:14

GỌI

Trending (MA)

5

41 152

41 181

28

2021-07-31 17:50:08

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 141

41 168

-27

2021-07-31 17:34:57

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 195

41 210

-15

2021-07-31 17:19:25

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 303

41 272

30

2021-07-31 16:49:07

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 335

41 297

39

2021-07-31 16:18:02

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 471

41 379

92

2021-07-31 16:10:53

GỌI

Trending (MA)

5

41 523

41 523

0

2021-07-31 15:55:13

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 516

41 529

-13

2021-07-31 15:41:58

GỌI

Trending (MA)

5

41 479

41 546

67

2021-07-31 15:06:44

GỌI

Trending (MA)

5

41 399

41 499

100

2021-07-31 14:31:05

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 450

41 425

24

2021-07-31 14:13:11

GỌI

Trending (MA)

5

41 374

41 440

66

2021-07-31 13:50:09

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 380

41 370

9

2021-07-31 13:43:19

GỌI

Trending (MA)

5

41 453

41 454

1

2021-07-31 13:35:02

GỌI

Trending (MA)

5

41 488

41 533

46

2021-07-31 12:49:08

GỌI

Trending (MA)

5

41 569

41 583

14

2021-07-31 12:12:52

GỌI

Trending (MA)

5

41 621

41 657

36

2021-07-31 11:54:35

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 618

41 591

27

2021-07-31 11:44:32

GỌI

Trending (MA)

5

41 646

41 645

-1

2021-07-31 11:29:12

GỌI

Trending (MA)

5

41 675

41 643

-32

2021-07-31 11:16:17

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 679

41 399

279

2021-07-31 11:06:01

GỌI

Trending (MA)

5

41 756

41 787

31

2021-07-31 10:51:37

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 809

41 742

67

2021-07-31 10:24:24

GỌI

Trending (MA)

5

41 706

41 770

65

2021-07-31 09:23:02

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 708

41 714

-6

2021-07-31 08:45:21

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 688

41 754

-67

2021-07-31 08:17:30

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 627

41 586

40

2021-07-31 08:04:33

GỌI

Trending (MA)

5

41 621

41 690

69

2021-07-31 07:20:37

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 568

41 534

34

2021-07-31 07:02:10

GỌI

Trending (MA)

5

41 533

41 554

20

2021-07-31 06:38:31

GỌI

Trending (MA)

5

41 472

41 497

25

2021-07-31 06:08:47

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 568

41 590

-22

2021-07-31 05:56:04

GỌI

Trending (MA)

5

41 565

41 648

82

2021-07-31 05:50:41

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 375

41 560

-184

2021-07-31 05:40:22

GỌI

Trending (MA)

5

41 494

41 447

-47

2021-07-31 05:06:20

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 757

41 739

18

2021-07-31 04:39:17

GỌI

Trending (MA)

5

41 756

41 644

-111

2021-07-31 03:53:04

ĐẶT

Trending (MA)

5

41 814

41 824

-10

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch