User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2022-05-28 04:02:01

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 775.10

28 770.30

480

2022-05-28 03:39:01

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 701.60

28 752.60

-5100

2022-05-28 03:34:01

GỌI

Trending (MA)

300

28 724.00

28 701.60

-2240

2022-05-28 03:28:01

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 703.30

28 713.00

-970

2022-05-28 03:10:01

GỌI

Trending (MA)

300

28 663.00

28 715.90

5290

2022-05-28 03:00:30

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 647.70

28 637.70

1000

2022-05-28 02:46:06

GỌI

Trending (MA)

300

28 660.10

28 678.10

1800

2022-05-28 02:29:06

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 699.00

28 633.30

6570

2022-05-28 01:51:06

GỌI

Trending (MA)

300

28 593.70

28 587.00

-670

2022-05-28 01:39:54

GỌI

Trending (MA)

300

28 657.40

28 546.10

-11130

2022-05-28 01:09:06

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 787.00

28 740.70

4630

2022-05-28 00:53:30

GỌI

Trending (MA)

300

28 779.90

28 809.90

3000

2022-05-28 00:33:01

GỌI

Trending (MA)

300

28 738.90

28 708.00

-3090

2022-05-28 00:24:00

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 669.00

28 697.30

-2830

2022-05-28 00:04:06

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 559.90

28 645.20

-8530

2022-05-27 23:56:06

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 592.40

28 623.00

-3060

2022-05-27 23:52:06

GỌI

Trending (MA)

300

28 601.20

28 595.20

-600

2022-05-27 23:37:06

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 640.10

28 608.00

3210

2022-05-27 23:32:06

GỌI

Trending (MA)

300

28 687.40

28 640.10

-4730

2022-05-27 22:48:29

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 822.50

28 820.80

170

2022-05-27 22:44:05

GỌI

Trending (MA)

300

28 870.90

28 832.60

-3830

2022-05-27 22:37:05

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 832.80

28 860.70

-2790

2022-05-27 22:06:05

GỌI

Trending (MA)

300

28 771.20

28 784.60

1340

2022-05-27 21:49:05

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 775.70

28 771.00

470

2022-05-27 21:38:05

GỌI

Trending (MA)

300

28 809.30

28 786.20

-2310

2022-05-27 21:26:47

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 788.50

28 763.40

2510

2022-05-27 21:19:17

GỌI

Trending (MA)

300

28 814.90

28 791.30

-2360

2022-05-27 21:14:04

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 768.90

28 806.20

-3730

2022-05-27 21:05:04

GỌI

Trending (MA)

300

28 798.70

28 799.60

90

2022-05-27 20:31:05

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 873.20

28 889.60

-1640

2022-05-27 20:24:05

GỌI

Trending (MA)

300

28 916.90

28 901.30

-1560

2022-05-27 20:13:17

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 853.00

28 903.00

-5000

2022-05-27 20:04:05

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 888.50

28 955.60

-6710

2022-05-27 19:24:03

GỌI

Trending (MA)

300

28 480.90

28 486.00

510

2022-05-27 19:12:05

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 417.30

28 434.30

-1700

2022-05-27 18:43:03

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 285.10

28 348.30

-6320

2022-05-27 18:33:04

GỌI

Trending (MA)

300

28 352.70

28 424.50

7180

2022-05-27 18:15:05

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 396.40

28 359.50

3690

2022-05-27 18:05:05

GỌI

Trending (MA)

300

28 445.40

28 460.20

1480

2022-05-27 17:56:41

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 354.10

28 399.60

-4550

2022-05-27 17:35:08

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 423.10

28 426.50

-340

2022-05-27 17:30:34

GỌI

Trending (MA)

300

28 573.30

28 423.10

-15020

2022-05-27 17:17:02

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 719.00

28 467.70

25130

2022-05-27 17:04:20

GỌI

Trending (MA)

300

28 737.30

28 776.40

3910

2022-05-27 16:53:20

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 683.00

28 703.70

-2070

2022-05-27 16:47:31

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 718.00

28 725.50

-750

2022-05-27 16:22:06

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 817.00

28 762.40

5460

2022-05-27 16:12:05

GỌI

Trending (MA)

300

28 905.70

28 821.80

-8390

2022-05-27 15:56:05

ĐẶT

Trending (MA)

300

28 855.40

28 807.70

4770

2022-05-27 15:31:05

GỌI

Trending (MA)

300

28 835.00

28 879.10

4410

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch