User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2021-12-07 23:59:05

GỌI

Trending (MA)

5

50 591

50 566

-25

2021-12-07 23:51:59

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 524

50 637

-113

2021-12-07 23:29:19

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 386

50 457

-70

2021-12-07 22:59:16

GỌI

Trending (MA)

5

50 314

50 258

-56

2021-12-07 22:45:29

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 449

50 260

188

2021-12-07 22:29:16

GỌI

Trending (MA)

5

50 335

50 383

48

2021-12-07 21:46:04

GỌI

Trending (MA)

5

50 712

50 598

-114

2021-12-07 21:38:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 639

50 645

-6

2021-12-07 21:31:02

GỌI

Trending (MA)

5

50 752

50 682

-71

2021-12-07 21:24:27

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 651

50 730

-80

2021-12-07 20:56:06

GỌI

Trending (MA)

5

50 418

50 463

46

2021-12-07 20:01:43

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 856

50 974

-119

2021-12-07 19:38:59

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 016

50 949

67

2021-12-07 19:10:16

GỌI

Trending (MA)

5

50 921

50 933

12

2021-12-07 18:48:45

GỌI

Trending (MA)

5

51 021

50 981

-40

2021-12-07 18:35:02

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 011

50 966

45

2021-12-07 18:23:17

GỌI

Trending (MA)

5

51 077

51 049

-28

2021-12-07 18:10:03

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 981

50 989

-8

2021-12-07 17:49:19

GỌI

Trending (MA)

5

51 054

51 029

-26

2021-12-07 17:20:48

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 152

51 244

-91

2021-12-07 17:08:04

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 237

51 245

-8

2021-12-07 16:58:22

GỌI

Trending (MA)

5

51 274

51 280

6

2021-12-07 16:14:30

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 649

51 675

-26

2021-12-07 16:07:58

GỌI

Trending (MA)

5

51 818

51 760

-58

2021-12-07 15:51:02

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 793

51 811

-18

2021-12-07 15:35:08

GỌI

Trending (MA)

5

51 648

51 786

138

2021-12-07 15:26:33

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 532

51 386

146

2021-12-07 14:13:50

GỌI

Trending (MA)

5

50 952

50 976

24

2021-12-07 14:02:49

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 842

50 887

-45

2021-12-07 13:57:06

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 974

50 879

95

2021-12-07 13:49:20

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 918

50 945

-26

2021-12-07 13:37:08

GỌI

Trending (MA)

5

50 935

50 915

-20

2021-12-07 13:20:03

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 952

50 907

45

2021-12-07 12:57:02

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 859

50 940

-80

2021-12-07 12:46:04

GỌI

Trending (MA)

5

50 781

50 897

116

2021-12-07 12:13:45

GỌI

Trending (MA)

5

51 386

51 252

-134

2021-12-07 12:07:07

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 252

51 413

-161

2021-12-07 11:56:12

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 346

51 483

-137

2021-12-07 11:23:03

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 294

51 348

-54

2021-12-07 10:20:21

GỌI

Trending (MA)

5

51 187

51 178

-9

2021-12-07 09:59:24

GỌI

Trending (MA)

5

51 267

51 204

-63

2021-12-07 09:40:40

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 295

51 262

33

2021-12-07 08:41:20

GỌI

Trending (MA)

5

51 193

51 149

-44

2021-12-07 08:12:23

ĐẶT

Trending (MA)

5

50 903

50 993

-90

2021-12-07 08:04:02

GỌI

Trending (MA)

5

50 936

50 992

55

2021-12-07 07:57:08

GỌI

Trending (MA)

5

50 909

50 916

7

2021-12-07 07:39:31

GỌI

Trending (MA)

5

50 997

50 953

-43

2021-12-07 07:12:27

ĐẶT

Trending (MA)

5

51 058

51 079

-21

2021-12-07 06:58:22

GỌI

Trending (MA)

5

51 105

51 125

20

2021-12-07 06:09:02

GỌI

Trending (MA)

5

50 915

50 978

63

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch