User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2023-05-28 12:22:47

PUT

Trending (MA)

60

27 171.60

27 149.20

2240

2023-05-28 12:22:02

PUT

Trending (MA)

60

27 172.50

27 161.10

1140

2023-05-28 12:19:47

CALL

Trending (MA)

60

27 173.80

27 174.40

60

2023-05-28 12:18:47

PUT

Trending (MA)

60

27 165.20

27 173.80

-860

2023-05-28 12:18:02

PUT

Trending (MA)

60

27 164.40

27 165.20

-80

2023-05-28 12:15:02

PUT

Trending (MA)

60

27 166.10

27 170.10

-400

2023-05-28 12:11:47

CALL

Trending (MA)

60

27 161.30

27 171.70

1040

2023-05-28 12:11:02

CALL

Trending (MA)

60

27 153.50

27 161.30

780

2023-05-28 12:08:47

PUT

Trending (MA)

60

27 153.30

27 153.60

-30

2023-05-28 12:08:02

PUT

Trending (MA)

60

27 161.00

27 153.40

760

2023-05-28 12:05:37

CALL

Trending (MA)

60

27 159.40

27 161.40

200

2023-05-28 12:04:47

PUT

Trending (MA)

60

27 154.70

27 160.70

-600

2023-05-28 12:04:02

PUT

Trending (MA)

60

27 153.10

27 154.80

-170

2023-05-28 12:01:47

CALL

Trending (MA)

60

27 158.50

27 159.40

90

2023-05-28 12:01:02

CALL

Trending (MA)

60

27 149.70

27 159.40

970

2023-05-28 11:53:47

PUT

Trending (MA)

60

27 152.70

27 149.30

340

2023-05-28 11:51:47

CALL

Trending (MA)

60

27 171.70

27 171.30

-40

2023-05-28 11:51:02

CALL

Trending (MA)

60

27 163.10

27 171.80

870

2023-05-28 11:49:47

PUT

Trending (MA)

60

27 160.10

27 163.10

-300

2023-05-28 11:49:02

PUT

Trending (MA)

60

27 159.30

27 160.10

-80

2023-05-28 11:46:17

CALL

Trending (MA)

60

27 163.20

27 168.20

500

2023-05-28 11:45:32

PUT

Trending (MA)

60

27 155.10

27 166.20

-1110

2023-05-28 11:44:47

CALL

Trending (MA)

60

27 161.40

27 151.40

-1000

2023-05-28 11:44:02

CALL

Trending (MA)

60

27 162.10

27 154.70

-740

2023-05-28 11:42:47

PUT

Trending (MA)

60

27 157.10

27 160.30

-320

2023-05-28 11:42:02

PUT

Trending (MA)

60

27 163.60

27 153.20

1040

2023-05-28 11:37:47

CALL

Trending (MA)

60

27 157.00

27 173.10

1610

2023-05-28 11:37:02

CALL

Trending (MA)

60

27 164.20

27 162.70

-150

2023-05-28 11:35:02

CALL

Trending (MA)

60

27 160.20

27 150.10

-1010

2023-05-28 11:31:47

PUT

Trending (MA)

60

27 171.10

27 160.60

1050

2023-05-28 11:31:02

PUT

Trending (MA)

60

27 173.70

27 169.60

410

2023-05-28 11:29:57

CALL

Trending (MA)

60

27 192.80

27 173.70

-1910

2023-05-28 11:29:12

CALL

Trending (MA)

60

27 186.70

27 209.60

2290

2023-05-28 11:28:27

CALL

Trending (MA)

60

27 190.50

27 191.80

130

2023-05-28 11:21:02

CALL

Trending (MA)

60

27 257.20

27 240.00

-1720

2023-05-28 11:19:47

PUT

Trending (MA)

60

27 245.90

27 255.80

-990

2023-05-28 11:19:02

PUT

Trending (MA)

60

27 263.90

27 242.00

2190

2023-05-28 11:16:02

PUT

Trending (MA)

60

27 215.90

27 295.70

-7980

2023-05-28 11:12:47

PUT

Trending (MA)

60

27 209.00

27 216.70

-770

2023-05-28 11:12:02

PUT

Trending (MA)

60

27 210.50

27 216.00

-550

2023-05-28 11:09:57

CALL

Trending (MA)

60

27 210.40

27 211.90

150

2023-05-28 11:07:46

PUT

Trending (MA)

60

27 206.50

27 209.80

-330

2023-05-28 11:07:01

PUT

Trending (MA)

60

27 211.10

27 206.50

460

2023-05-28 11:04:01

PUT

Trending (MA)

60

27 207.80

27 211.20

-340

2023-05-28 11:03:16

PUT

Trending (MA)

60

27 207.10

27 214.50

-740

2023-05-28 11:00:46

CALL

Trending (MA)

60

27 208.30

27 208.40

10

2023-05-28 11:00:01

CALL

Trending (MA)

60

27 203.90

27 208.40

450

2023-05-28 10:58:46

PUT

Trending (MA)

60

27 201.10

27 203.80

-270

2023-05-28 10:58:01

PUT

Trending (MA)

60

27 205.60

27 200.70

490

2023-05-28 10:55:31

CALL

Trending (MA)

60

27 202.60

27 209.00

640

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย