User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2022-12-06 22:56:03

CALL

Trending (MA)

60

16 963.80

16 964.90

110

2022-12-06 22:53:42

PUT

Trending (MA)

60

16 967.90

16 959.80

810

2022-12-06 22:51:48

CALL

Trending (MA)

60

16 966.10

16 967.90

180

2022-12-06 22:51:03

CALL

Trending (MA)

60

16 973.00

16 966.10

-690

2022-12-06 22:47:38

PUT

Trending (MA)

60

16 980.30

16 975.10

520

2022-12-06 22:43:44

CALL

Trending (MA)

60

16 978.30

16 981.60

330

2022-12-06 22:39:34

PUT

Trending (MA)

60

16 978.80

16 978.10

70

2022-12-06 22:38:49

CALL

Trending (MA)

60

16 980.80

16 978.80

-200

2022-12-06 22:38:04

CALL

Trending (MA)

60

16 981.90

16 978.80

-310

2022-12-06 22:35:49

PUT

Trending (MA)

60

16 981.20

16 977.20

400

2022-12-06 22:35:04

PUT

Trending (MA)

60

16 982.80

16 980.50

230

2022-12-06 22:32:34

CALL

Trending (MA)

60

16 987.60

16 988.20

60

2022-12-06 22:31:49

PUT

Trending (MA)

60

16 981.80

16 987.80

-600

2022-12-06 22:31:04

PUT

Trending (MA)

60

16 981.20

16 982.00

-80

2022-12-06 22:27:49

CALL

Trending (MA)

60

16 982.30

16 981.50

-80

2022-12-06 22:26:49

PUT

Trending (MA)

60

16 977.90

16 982.30

-440

2022-12-06 22:26:04

PUT

Trending (MA)

60

16 979.10

16 978.00

110

2022-12-06 22:23:04

PUT

Trending (MA)

60

16 974.90

16 980.00

-510

2022-12-06 22:22:19

PUT

Trending (MA)

60

16 974.00

16 974.90

-90

2022-12-06 22:21:34

CALL

Trending (MA)

60

16 976.00

16 973.80

-220

2022-12-06 22:20:49

PUT

Trending (MA)

60

16 976.00

16 972.40

360

2022-12-06 22:20:04

PUT

Trending (MA)

60

16 973.90

16 976.10

-220

2022-12-06 22:18:49

CALL

Trending (MA)

60

16 975.80

16 973.10

-270

2022-12-06 22:18:04

CALL

Trending (MA)

60

16 975.60

16 975.80

20

2022-12-06 22:15:49

CALL

Trending (MA)

60

16 975.00

16 971.80

-320

2022-12-06 22:15:04

CALL

Trending (MA)

60

16 977.30

16 974.10

-320

2022-12-06 22:13:04

CALL

Trending (MA)

60

16 977.90

16 974.50

-340

2022-12-06 22:08:44

CALL

Trending (MA)

60

16 977.20

16 977.90

70

2022-12-06 22:07:34

PUT

Trending (MA)

60

16 974.40

16 975.80

-140

2022-12-06 22:06:49

CALL

Trending (MA)

60

16 974.30

16 974.30

0

2022-12-06 22:06:04

CALL

Trending (MA)

60

16 977.10

16 974.30

-280

2022-12-06 22:00:49

PUT

Trending (MA)

60

16 986.00

16 981.80

420

2022-12-06 22:00:04

PUT

Trending (MA)

60

16 986.90

16 986.00

90

2022-12-06 21:58:34

CALL

Trending (MA)

60

16 991.90

16 990.40

-150

2022-12-06 21:57:49

PUT

Trending (MA)

60

16 986.50

16 991.50

-500

2022-12-06 21:57:04

PUT

Trending (MA)

60

16 987.50

16 986.60

90

2022-12-06 21:54:39

CALL

Trending (MA)

60

16 987.40

16 988.10

70

2022-12-06 21:51:49

PUT

Trending (MA)

60

16 984.60

16 983.00

160

2022-12-06 21:51:04

PUT

Trending (MA)

60

16 984.70

16 984.40

30

2022-12-06 21:48:34

CALL

Trending (MA)

60

16 983.00

16 983.00

0

2022-12-06 21:47:49

PUT

Trending (MA)

60

16 985.10

16 983.00

210

2022-12-06 21:47:04

PUT

Trending (MA)

60

16 981.90

16 985.10

-320

2022-12-06 21:44:49

CALL

Trending (MA)

60

16 986.30

16 985.20

-110

2022-12-06 21:44:04

CALL

Trending (MA)

60

16 978.40

16 984.10

570

2022-12-06 21:42:49

PUT

Trending (MA)

60

16 977.60

16 978.50

-90

2022-12-06 21:42:04

PUT

Trending (MA)

60

16 977.60

16 978.50

-90

2022-12-06 21:38:49

CALL

Trending (MA)

60

16 974.90

16 974.80

-10

2022-12-06 21:38:04

CALL

Trending (MA)

60

16 974.90

16 974.80

-10

2022-12-06 21:35:59

PUT

Trending (MA)

60

16 974.10

16 973.60

50

2022-12-06 21:35:14

PUT

Trending (MA)

60

16 982.00

16 972.30

970

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย