User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips – จำนวน pips ที่ผ่านราคา (ความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2021-10-17 21:05:07

CALL

Trending (MA)

5

59 577

59 667

90

2021-10-17 20:53:38

PUT

Trending (MA)

5

59 393

59 500

-107

2021-10-17 20:46:46

PUT

Trending (MA)

5

59 593

59 580

12

2021-10-17 20:37:08

PUT

Trending (MA)

5

59 519

59 664

-145

2021-10-17 20:29:15

CALL

Trending (MA)

5

59 615

59 606

-8

2021-10-17 19:08:02

PUT

Trending (MA)

5

60 874

60 708

166

2021-10-17 18:01:13

PUT

Trending (MA)

5

60 991

60 985

6

2021-10-17 17:55:45

CALL

Trending (MA)

5

61 040

60 992

-47

2021-10-17 17:27:37

CALL

Trending (MA)

5

60 935

60 937

2

2021-10-17 17:11:37

PUT

Trending (MA)

5

60 908

60 894

13

2021-10-17 16:55:11

CALL

Trending (MA)

5

60 842

60 979

137

2021-10-17 16:11:44

PUT

Trending (MA)

5

60 747

60 833

-86

2021-10-17 15:57:18

PUT

Trending (MA)

5

60 658

60 768

-109

2021-10-17 15:48:09

CALL

Trending (MA)

5

60 681

60 696

15

2021-10-17 15:35:58

PUT

Trending (MA)

5

60 546

60 602

-56

2021-10-17 15:30:04

PUT

Trending (MA)

5

60 809

60 747

62

2021-10-17 15:24:43

CALL

Trending (MA)

5

60 863

60 840

-23

2021-10-17 14:48:35

CALL

Trending (MA)

5

60 934

60 960

27

2021-10-17 14:41:22

PUT

Trending (MA)

5

60 791

60 794

-3

2021-10-17 14:26:06

PUT

Trending (MA)

5

60 817

60 793

24

2021-10-17 14:20:09

CALL

Trending (MA)

5

60 901

60 857

-43

2021-10-17 14:09:38

PUT

Trending (MA)

5

60 850

60 859

-9

2021-10-17 13:56:24

CALL

Trending (MA)

5

60 840

60 932

92

2021-10-17 13:35:43

PUT

Trending (MA)

5

61 159

60 990

169

2021-10-17 13:11:52

CALL

Trending (MA)

5

60 906

61 100

193

2021-10-17 12:58:10

PUT

Trending (MA)

5

60 824

60 838

-14

2021-10-17 12:48:10

CALL

Trending (MA)

5

60 843

60 873

30

2021-10-17 12:40:36

PUT

Trending (MA)

5

60 756

60 805

-49

2021-10-17 12:32:07

CALL

Trending (MA)

5

60 854

60 811

-44

2021-10-17 12:20:25

CALL

Trending (MA)

5

60 819

60 724

-95

2021-10-17 11:52:22

CALL

Trending (MA)

5

61 160

61 021

-140

2021-10-17 10:58:06

PUT

Trending (MA)

5

61 153

61 171

-18

2021-10-17 10:38:28

CALL

Trending (MA)

5

61 131

61 310

180

2021-10-17 10:32:37

CALL

Trending (MA)

5

61 027

61 095

68

2021-10-17 10:09:11

PUT

Trending (MA)

5

61 172

61 120

51

2021-10-17 09:27:47

PUT

Trending (MA)

5

60 872

60 955

-83

2021-10-17 09:11:27

CALL

Trending (MA)

5

60 796

60 918

122

2021-10-17 08:49:34

CALL

Trending (MA)

5

60 756

60 690

-66

2021-10-17 07:48:17

CALL

Trending (MA)

5

60 660

60 386

-274

2021-10-17 07:30:11

PUT

Trending (MA)

5

60 762

60 654

108

2021-10-17 07:13:30

CALL

Trending (MA)

5

60 744

60 774

31

2021-10-17 07:00:05

PUT

Trending (MA)

5

60 680

60 655

25

2021-10-17 06:48:05

PUT

Trending (MA)

5

60 654

60 738

-83

2021-10-17 06:40:00

CALL

Trending (MA)

5

60 709

60 732

24

2021-10-17 06:30:12

PUT

Trending (MA)

5

60 613

60 643

-30

2021-10-17 06:22:05

CALL

Trending (MA)

5

60 706

60 726

21

2021-10-17 06:14:50

PUT

Trending (MA)

5

60 629

60 675

-46

2021-10-17 06:09:05

CALL

Trending (MA)

5

60 670

60 677

7

2021-10-17 05:49:41

CALL

Trending (MA)

5

60 820

60 694

-126

2021-10-17 05:37:06

PUT

Trending (MA)

5

60 778

60 760

18

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips – จำนวน pips ที่ผ่านราคา (ความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย