User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips – จำนวน pips ที่ผ่านราคา (ความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2022-07-05 01:59:05

PUT

Trending (MA)

300

20 282.60

20 273.40

920

2022-07-05 01:47:04

CALL

Trending (MA)

300

20 284.00

20 282.10

-190

2022-07-05 00:51:02

PUT

Trending (MA)

300

20 373.40

20 406.30

-3290

2022-07-05 00:22:01

PUT

Trending (MA)

300

20 248.40

20 321.20

-7280

2022-07-05 00:11:01

CALL

Trending (MA)

300

20 240.60

20 357.30

11670

2022-07-04 23:53:46

PUT

Trending (MA)

300

20 237.40

20 208.70

2870

2022-07-04 23:50:16

CALL

Trending (MA)

300

20 256.00

20 238.10

-1790

2022-07-04 23:45:57

PUT

Trending (MA)

300

20 230.10

20 271.90

-4180

2022-07-04 23:39:56

CALL

Trending (MA)

300

20 314.70

20 223.20

-9150

2022-07-04 23:33:02

PUT

Trending (MA)

300

20 215.00

20 219.90

-490

2022-07-04 23:12:01

PUT

Trending (MA)

300

20 134.00

20 157.90

-2390

2022-07-04 23:04:01

PUT

Trending (MA)

300

20 130.00

20 164.10

-3410

2022-07-04 22:44:25

PUT

Trending (MA)

300

19 996.20

20 048.90

-5270

2022-07-04 22:20:01

CALL

Trending (MA)

300

19 902.50

19 924.40

2190

2022-07-04 21:35:01

CALL

Trending (MA)

300

19 839.20

19 891.60

5240

2022-07-04 21:28:01

PUT

Trending (MA)

300

19 789.10

19 778.80

1030

2022-07-04 21:10:01

CALL

Trending (MA)

300

19 780.10

19 789.90

980

2022-07-04 20:59:01

PUT

Trending (MA)

300

19 758.80

19 746.40

1240

2022-07-04 20:48:07

CALL

Trending (MA)

300

19 796.00

19 802.10

610

2022-07-04 20:43:44

CALL

Trending (MA)

300

19 759.70

19 789.60

2990

2022-07-04 20:21:04

PUT

Trending (MA)

300

19 808.50

19 771.90

3660

2022-07-04 20:11:22

CALL

Trending (MA)

300

19 845.70

19 825.30

-2040

2022-07-04 20:05:04

PUT

Trending (MA)

300

19 792.10

19 820.10

-2800

2022-07-04 19:39:16

CALL

Trending (MA)

300

19 783.20

19 772.10

-1110

2022-07-04 19:07:04

PUT

Trending (MA)

300

19 913.70

19 852.00

6170

2022-07-04 18:48:05

CALL

Trending (MA)

300

19 873.10

19 923.80

5070

2022-07-04 18:40:35

CALL

Trending (MA)

300

19 871.00

19 853.10

-1790

2022-07-04 18:26:04

PUT

Trending (MA)

300

19 853.20

19 854.70

-150

2022-07-04 18:17:40

CALL

Trending (MA)

300

19 906.90

19 903.30

-360

2022-07-04 18:14:04

CALL

Trending (MA)

300

19 879.00

19 898.80

1980

2022-07-04 17:39:01

PUT

Trending (MA)

300

19 919.30

19 978.30

-5900

2022-07-04 17:06:06

CALL

Trending (MA)

300

19 748.40

19 785.60

3720

2022-07-04 17:02:06

PUT

Trending (MA)

300

19 729.40

19 786.10

-5670

2022-07-04 16:44:06

CALL

Trending (MA)

300

19 700.10

19 707.60

750

2022-07-04 16:39:06

CALL

Trending (MA)

300

19 700.00

19 700.10

10

2022-07-04 16:19:06

PUT

Trending (MA)

300

19 756.50

19 696.80

5970

2022-07-04 16:10:06

CALL

Trending (MA)

300

19 804.50

19 806.10

160

2022-07-04 15:58:17

PUT

Trending (MA)

300

19 802.40

19 764.80

3760

2022-07-04 15:41:47

CALL

Trending (MA)

300

19 776.00

19 821.40

4540

2022-07-04 15:25:35

PUT

Trending (MA)

300

19 784.80

19 778.60

620

2022-07-04 15:22:05

CALL

Trending (MA)

300

19 910.50

19 799.50

-11100

2022-07-04 15:18:29

PUT

Trending (MA)

300

19 850.00

19 850.50

-50

2022-07-04 14:54:01

CALL

Trending (MA)

300

19 575.30

19 603.80

2850

2022-07-04 14:41:37

PUT

Trending (MA)

300

19 557.00

19 539.90

1710

2022-07-04 14:34:19

PUT

Trending (MA)

300

19 565.00

19 584.50

-1950

2022-07-04 14:12:01

CALL

Trending (MA)

300

19 559.40

19 526.20

-3320

2022-07-04 13:18:02

PUT

Trending (MA)

300

19 711.60

19 700.80

1080

2022-07-04 12:51:16

CALL

Trending (MA)

300

19 699.50

19 702.00

250

2022-07-04 12:28:04

PUT

Trending (MA)

300

19 707.90

19 693.20

1470

2022-07-04 12:22:04

CALL

Trending (MA)

300

19 776.10

19 724.10

-5200

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips – จำนวน pips ที่ผ่านราคา (ความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย