User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2024-07-19 13:46:46

CALL

Trending (MA)

60

64 741.50

64 759.40

1790

2024-07-19 13:46:01

CALL

Trending (MA)

60

64 696.10

64 785.50

8940

2024-07-19 13:43:46

PUT

Trending (MA)

60

64 766.90

64 595.90

17100

2024-07-19 13:43:01

PUT

Trending (MA)

60

64 794.10

64 665.60

12850

2024-07-19 13:31:46

CALL

Trending (MA)

60

64 125.80

64 153.90

2810

2024-07-19 13:31:01

CALL

Trending (MA)

60

64 122.10

64 114.70

-740

2024-07-19 13:29:51

PUT

Trending (MA)

60

64 085.50

64 127.50

-4200

2024-07-19 13:28:46

CALL

Trending (MA)

60

64 131.20

64 100.00

-3120

2024-07-19 13:28:01

CALL

Trending (MA)

60

64 130.90

64 122.10

-880

2024-07-19 13:25:36

CALL

Trending (MA)

60

64 159.90

64 091.80

-6810

2024-07-19 13:19:51

PUT

Trending (MA)

60

64 207.50

64 181.80

2570

2024-07-19 13:19:06

PUT

Trending (MA)

60

64 206.60

64 195.40

1120

2024-07-19 13:14:46

CALL

Trending (MA)

60

64 250.00

64 253.90

390

2024-07-19 13:14:01

CALL

Trending (MA)

60

64 236.10

64 221.40

-1470

2024-07-19 13:08:46

PUT

Trending (MA)

60

64 314.00

64 324.80

-1080

2024-07-19 13:08:01

PUT

Trending (MA)

60

64 368.10

64 321.30

4680

2024-07-19 13:04:56

CALL

Trending (MA)

60

64 328.70

64 370.00

4130

2024-07-19 13:04:06

CALL

Trending (MA)

60

64 328.70

64 350.00

2130

2024-07-19 13:01:51

PUT

Trending (MA)

60

64 352.80

64 257.40

9540

2024-07-19 12:58:46

PUT

Trending (MA)

60

64 375.00

64 386.20

-1120

2024-07-19 12:58:01

PUT

Trending (MA)

60

64 360.40

64 386.50

-2610

2024-07-19 12:56:36

CALL

Trending (MA)

60

64 370.00

64 368.00

-200

2024-07-19 12:55:51

CALL

Trending (MA)

60

64 380.00

64 379.20

-80

2024-07-19 12:53:46

PUT

Trending (MA)

60

64 320.40

64 313.10

730

2024-07-19 12:53:01

PUT

Trending (MA)

60

64 345.40

64 331.90

1350

2024-07-19 12:50:46

CALL

Trending (MA)

60

64 365.00

64 405.90

4090

2024-07-19 12:50:01

CALL

Trending (MA)

60

64 350.00

64 359.40

940

2024-07-19 12:48:26

PUT

Trending (MA)

60

64 340.30

64 342.60

-230

2024-07-19 12:42:46

CALL

Trending (MA)

60

64 191.30

64 221.50

3020

2024-07-19 12:42:01

CALL

Trending (MA)

60

64 128.60

64 186.70

5810

2024-07-19 12:41:06

CALL

Trending (MA)

60

64 126.60

64 141.90

1530

2024-07-19 12:40:16

CALL

Trending (MA)

60

64 141.20

64 134.60

-660

2024-07-19 12:36:01

CALL

Trending (MA)

60

64 163.50

64 148.90

-1460

2024-07-19 12:34:01

CALL

Trending (MA)

60

64 172.00

64 146.00

-2600

2024-07-19 12:32:56

PUT

Trending (MA)

60

64 160.10

64 168.70

-860

2024-07-19 12:32:11

PUT

Trending (MA)

60

64 178.00

64 179.90

-190

2024-07-19 12:26:31

CALL

Trending (MA)

60

64 151.90

64 136.40

-1550

2024-07-19 12:25:46

PUT

Trending (MA)

60

64 154.90

64 145.00

990

2024-07-19 12:25:01

PUT

Trending (MA)

60

64 133.30

64 151.70

-1840

2024-07-19 12:23:46

CALL

Trending (MA)

60

64 158.10

64 152.70

-540

2024-07-19 12:23:01

CALL

Trending (MA)

60

64 148.10

64 165.20

1710

2024-07-19 12:19:46

PUT

Trending (MA)

60

64 196.90

64 145.60

5130

2024-07-19 12:19:01

PUT

Trending (MA)

60

64 204.40

64 183.50

2090

2024-07-19 12:18:16

PUT

Trending (MA)

60

64 194.10

64 212.70

-1860

2024-07-19 12:16:36

PUT

Trending (MA)

60

64 183.40

64 206.70

-2330

2024-07-19 12:13:46

CALL

Trending (MA)

60

64 170.00

64 198.20

2820

2024-07-19 12:13:01

CALL

Trending (MA)

60

64 068.40

64 192.10

12370

2024-07-19 12:09:46

PUT

Trending (MA)

60

64 142.00

64 107.20

3480

2024-07-19 12:09:01

PUT

Trending (MA)

60

64 170.00

64 137.50

3250

2024-07-19 12:04:46

CALL

Trending (MA)

60

64 138.00

64 131.70

-630

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย