User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2024-02-23 19:23:51

PUT

Trending (MA)

60

51 177.20

51 169.40

780

2024-02-23 19:23:06

PUT

Trending (MA)

60

51 195.30

51 172.70

2260

2024-02-23 19:10:05

CALL

Trending (MA)

60

51 076.80

51 082.60

580

2024-02-23 19:05:00

PUT

Trending (MA)

60

51 129.60

51 101.00

2860

2024-02-23 19:00:21

CALL

Trending (MA)

60

51 130.90

51 135.20

430

2024-02-23 18:59:17

CALL

Trending (MA)

60

51 135.80

51 130.90

-490

2024-02-23 18:56:55

PUT

Trending (MA)

60

51 132.80

51 107.20

2560

2024-02-23 18:56:08

PUT

Trending (MA)

60

51 164.40

51 125.10

3930

2024-02-23 18:55:10

CALL

Trending (MA)

60

51 181.70

51 146.00

-3570

2024-02-23 18:54:03

CALL

Trending (MA)

60

51 181.50

51 181.70

20

2024-02-23 18:51:07

CALL

Trending (MA)

60

51 198.20

51 175.80

-2240

2024-02-23 18:48:57

PUT

Trending (MA)

60

51 184.30

51 191.10

-680

2024-02-23 18:46:16

PUT

Trending (MA)

60

51 174.90

51 200.10

-2520

2024-02-23 18:42:46

PUT

Trending (MA)

60

51 152.10

51 171.50

-1940

2024-02-23 18:42:01

PUT

Trending (MA)

60

51 154.90

51 165.30

-1040

2024-02-23 18:40:46

CALL

Trending (MA)

60

51 155.50

51 153.90

-160

2024-02-23 18:40:01

CALL

Trending (MA)

60

51 159.60

51 153.00

-660

2024-02-23 18:37:46

PUT

Trending (MA)

60

51 164.60

51 147.00

1760

2024-02-23 18:37:01

PUT

Trending (MA)

60

51 177.20

51 167.10

1010

2024-02-23 18:34:46

PUT

Trending (MA)

60

51 182.00

51 210.00

-2800

2024-02-23 18:34:01

PUT

Trending (MA)

60

51 169.10

51 186.90

-1780

2024-02-23 18:32:51

CALL

Trending (MA)

60

51 178.70

51 171.50

-720

2024-02-23 18:30:46

PUT

Trending (MA)

60

51 175.10

51 165.20

990

2024-02-23 18:30:01

PUT

Trending (MA)

60

51 183.60

51 166.60

1700

2024-02-23 18:28:36

PUT

Trending (MA)

60

51 175.00

51 193.30

-1830

2024-02-23 18:27:51

PUT

Trending (MA)

60

51 171.60

51 199.70

-2810

2024-02-23 18:27:01

PUT

Trending (MA)

60

51 172.50

51 178.80

-630

2024-02-23 18:24:06

PUT

Trending (MA)

60

51 146.90

51 160.10

-1320

2024-02-23 18:15:51

CALL

Trending (MA)

60

51 068.30

51 075.60

730

2024-02-23 18:15:06

CALL

Trending (MA)

60

51 054.10

51 071.70

1760

2024-02-23 18:13:46

CALL

Trending (MA)

60

51 045.10

51 030.10

-1500

2024-02-23 18:13:01

CALL

Trending (MA)

60

51 055.00

51 040.80

-1420

2024-02-23 18:04:06

CALL

Trending (MA)

60

51 148.10

51 136.90

-1120

2024-02-23 17:59:01

PUT

Trending (MA)

60

51 164.20

51 160.80

340

2024-02-23 17:56:46

CALL

Trending (MA)

60

51 153.70

51 167.90

1420

2024-02-23 17:56:01

CALL

Trending (MA)

60

51 136.70

51 160.80

2410

2024-02-23 17:54:51

PUT

Trending (MA)

60

51 109.60

51 124.70

-1510

2024-02-23 17:53:46

CALL

Trending (MA)

60

51 132.00

51 120.30

-1170

2024-02-23 17:53:01

CALL

Trending (MA)

60

51 123.30

51 130.00

670

2024-02-23 17:50:41

CALL

Trending (MA)

60

51 156.30

51 132.20

-2410

2024-02-23 17:49:08

CALL

Trending (MA)

60

51 156.30

51 156.30

0

2024-02-23 17:46:17

PUT

Trending (MA)

60

51 183.90

51 144.70

3920

2024-02-23 17:45:30

PUT

Trending (MA)

60

51 158.30

51 180.40

-2210

2024-02-23 17:42:54

CALL

Trending (MA)

60

51 181.90

51 176.10

-580

2024-02-23 17:42:07

CALL

Trending (MA)

60

51 160.90

51 187.60

2670

2024-02-23 17:41:23

CALL

Trending (MA)

60

51 181.60

51 161.00

-2060

2024-02-23 17:39:50

PUT

Trending (MA)

60

51 169.70

51 156.40

1330

2024-02-23 17:39:03

PUT

Trending (MA)

60

51 169.60

51 168.40

120

2024-02-23 17:30:50

CALL

Trending (MA)

60

51 071.00

51 073.60

260

2024-02-23 17:30:05

CALL

Trending (MA)

60

51 045.80

51 057.90

1210

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย